Telewizja Republika ciekawostki

Telewizja Republika ciekawostki

Historia kanału Telewizja Republika zaczyna się w dniu 2013-10-31 14:02:23.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 32661 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 172013743 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 133621 użytkowników.

KS. PROF. JERZY SZYMIK ZACHWYT I INNE SKUTKI WIARY, CZYLI...Oglądaj nas i czytaj także na portalu www.telewizjarepublika.pl codziennie nowe wiadomości z Polski i świata!PROF. JERZY SZYMIK ZACHWYT SKUTKI WIARY, CZYLI ZOBACZ NAJWAŻNIEJSZE

Najlepsze komentarze:

pawe? m... Bóg stał się człowiekiem, przeżył życie bez grzechu i dobrowolnie oddał za nas życie umierając na krzyżu za nasze grzechy. Jeżeli przyjmiemy Ten Dar Łaski, wyznamy swoją grzeszność i poprosimy Pana Jezusa o przebaczenie i zbawienie oraz zaprosimy go do swojego życia, serca, aby został naszym Panem i Zbawicielem, będziemy zbawieni na zawsze i nikt nam tego nie odbierze.
Każdy człowiek zgrzeszył:
List do Rzymian3:23-26
"23 Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, 24 I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie"
A karą za grzech jest śmierć:
List do Rzymian 6:23
"23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
Zbawieni jesteśmy łaską wszechmogącego Boga przez wiarę w Jego Syna Jezusa Chrystusa
Jan 3:16
"16Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
List do Efezjan 2:8-10
"8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."
Nie pomogą nam nasze dobre uczynki, przynależność do jakiejś religii, czy religijne obrzędy a tylko żywa więź z Panem Jezusem, żywa wiara:
List do Galacjan 2:16
"16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek."
Każdy kto szczerze uwierzy w Pana Jezusa i szczerze przyjmie Jego łaskę może wiedzieć, mieć pewność, że jest zbawiony i ma życie wieczne:
I List Jana 5:11-13
"11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. 12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że macie żywot wieczny."
Pan Jezus cały czas puka do każdego serca, wystarczy przyjąć tę Łaskę:
Objawienie Jana 3: 20
"20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."
CZYTAJCIE BIBLIE.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCc282c_TN8xIba_Z6GaDnQw