Dog Harlem Shake, Bull Terrier Harlem Shake - Sou Shibo


Dog Harlem Shake, Bull Terrier Harlem Shake
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=67zgqG7Y0xk