TOP 10 MAGICIANS Around The World 2019 | Magicians Got Talent Magician's Got Talent


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4KQykVhdUQQNajlepsze komentarze:

Adriana... Crendeuspai?
Beckett... Every single circle gets u to hope
Shoaib ... The X dude with his "hope" is so predictable, I can't believe how people are fooled by his directions and believe that they are connected. He dictates the choice, thus he knows what everyone will have on their minds
Yeon So... Wow welcome back Chan. I really love your magic. Amazing. ???❤??❤?
pink vs... Was i the only one with give
Jun Mic... good srvices and i like it
Jun Mic... i like you tube channel to down load my selected movies for more enjoy viewing
Trinh N... Thôi tôi hen
Trinh N... Ôi chim xô lòng muôń nhiêù chim vào lòng Trong lüć này cö hôi đó anh em öi
Trinh N... Bình yêu Câù là Có ngay
Trinh N... Chï Phuc vu nìêm vui Còn bình troc thì luôn bo thêm nên nghiêt ngã gã Phong trân chüa bi Phong cuì nên tâť cã an toàn trong Thông điêp choc cüöì o Giöí han. Chï Có
Trinh N... Chï khác nhau o điêm o thã thính Nhü bình troc. Hahaha
Trinh N... Üa phaí nào möí biêü diêñ. Ah ha. Phái bình chon nhü dung hoà sao nhùöng cho bình qúa vây thì Bình biêť bãn Sao cuã bình vüà Có tài lai đep trai o kém nhï
Trinh N... Yes im hopeless khi nhìn thây bâť lüc khï khóa tay phai yêú chäć tinh yêu lên Ngôi nên phãi yêú bo lai Nhü phaï ćhâp nhân môt quy luât bô phaí yêú o biêť magic hã
Trinh N... Nêú hope đúng rôì Còn muôń bo thêm thì tü nhiên thoã mái nhé. Đüng gông mình quá Hahaha
Trinh N... Love as the fist time so hope yes iť S so
Trinh N... So all the talen want to learn how to love. Oh yes
Trinh N... Sao giôńg nhü làm lë cho Sao mäć leo vây. Nhüng o phãi hai anh Ö cánh gà râť dê thüöng Ö Có quên nên thê là quá Tuyêt Vöì nhü môt món qùa riêng còn cho tôi .LOVE
Trinh N... Nè tôi vâñ o chiù Tôï Nhüng chiù moi Ngüöì
Trinh N... So everybody in love Có công cüã bình Chi vô Tình ráng choc và muôń xem bình Có Còn tü tin hay Không. Da em së mãi mãi comfuden và over comfuden. Yes what's else I can do