WARDĘGA VS BLONSKY MEDIA TRENING FAME MMA 9 Ultra Shoty


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=f6-PifsDdeg