Geralt VS GungFuBanda PvP WardiTV Spring Championship polski komentarz IndyStarCraft


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JlRFmPSC-Go